Nadace Kardiocentrum

Program nadační podpory

Program nadační podpory a pravidla rozdělování nadačních příspěvků Nadace KARDIOCENTRUM České Budějovice

Nadace Kardiocentrum České Budějovice stanovila ve svém Statutu nosný program, jehož hlavním cílem je podpora všech aktivit směřujících ke zlepšování léčby a prevence kardiovaskulárních chorob. Správní rada nadace rozhodla o pravidlech rozdělování nadačních příspěvků z výnosů nadačního jmění, případně z ostatních zdrojů.

Nadační příspěvek ve formě grantu, daru, přímé podpory definovaného projektu, stipendia či jiné formy, nespadající do rámce dříve uvedených způsobů, může získat každý, kdo splňuje základní podmínku pro jeho poskytnutí – aktivita a práce musí podporovat plnění nosného programu  nadace Kardiocentrum České Budějovice. Příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nebo zaměstnancům nadace. Nadační příspěvek se poskytuje na základě dále uvedených, veřejně / prostřednictvím webových stránek/ vyhlášených programů, které představují základní orientaci pro možnost podání žádosti o podporu konkrétního projektu, akce, dalšího vzdělávání atd., formou grantů, darů, příspěvků  apod.. Správní rada nadace zveřejňuje pro jednotlivé roky orientační celkovou výši zdrojů vyčleněných na nadační příspěvky. Rozhodující je vývoj finanční situace nadace. Výše jednotlivého nadačního příspěvku není konkrétně stanovena, řídí se potřebou žadatele a možnostmi nadace, jejími volnými zdroji.

Nadační příspěvky lze poskytnout na projekty zejména z oblasti kardiologie, kardiochirurgie, intervenční radiologie a dalších, s kardiologií souvisejících a spolupracujících oborů, včetně oblasti preventivní medicíny. To odpovídá významu a rozšíření kardiovaskulárních chorob, které jsou v České republice stále na prvém místě co se týče morbidity a mortality. Řešení problematiky těchto chorob má celospolečenskou prioritu.

Zájemci o podporu se mohou přihlásit prostřednictvím webových stránek nebo e-mailové adresy nadace Kardiocentrum České Budějovice, nebo písemně na adrese nadace Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice. V žádosti je nutno uvést alespoň základní charakteristiku záměru či projektu, v jaké oblasti bude příspěvek využit, čeho by mělo být s podporou nadačního příspěvku dosaženo.  Přihlášky projektů či žádosti o podporu nejsou nijak časově omezené, pokud není zvlášť uvedeno jinak.

O tom, zda bude podpora žadateli udělena a jakou formou, rozhodne v řízení o žádosti správní rada nadace. Řízení proběhne na schůzi správní rady, která si může vyžádat doplnění podkladů, účast žadatele o podporu. Projekty, které nesplňují základní podmínky, nenaplňují cíle nadace budou z dalšího projednávání vyřazeny. Všichni žadatelé budou o udělení či neudělení příspěvku vyrozuměni, na nadační podporu není žádný právní nárok.

Příjemci nadačního příspěvku předá nadace písemnou zprávu o jeho poskytnutí. Tato zpráva má zpravidla podobu darovacího listu, smlouvy o poskytnutí grantu, smlouvy o poskytnutí stipendia apod.. Tato se v nadaci zakládá do evidence poskytnutých nadačních příspěvků a obdarovaným je zasílána převážně e-mailem.

Žádosti o dary, granty, příspěvky a stipendia musí v rámci programu nadace Kardiocentrum České Budějovice směřovat k podpoře a rozvoji:

  1. Státních a nestátních zdravotnických zařízení, sídlících zejména v Jihočeském kraji, s kardiologickým a kardiochirurgickým  nebo souvisejícím programem.
  2. Všech forem zdravotnické osvěty, zaměřené především na prevenci kardiovaskulárních chorob.
  3. Všech forem vzdělávání lékařů a středního zdravotnického personálu, zejména poskytováním stipendií, grantů či jiných finančních příspěvků na odborné stáže v tuzemsku i zahraničí, nákup či vydávání odborné literatury apod.
  4. Ověřování, případně vývoji nových léčebných metod v kardiologii a kardiochirurgii.

Žadatel je ve své žádosti povinen specifikovat cíl, pro který žádá o poskytnutí nadačního příspěvku.

Máte dotazy nebo se chcete stát dárci?

+420 724 366 302

30 let

Nadace Kardiocentrum
České Budějovice

Pokud jste po seznámení s činností Nadace Kardiocentrum České Budějovice shledali její činnost smysluplnou, prospěšnou a rozhodli jste se ji podpořit....

Výpis z nadačního rejstříku

Výpis z nadačního rejstříku ke stažení

Statut nadace

Statut nadace ke stažení